Ban hành kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

 

Ngày 21/12/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-BCĐBIM về kế hoạch hoạt động năm 2018 của đơn vị.

Theo đó, trong năm 2018 gồm các nội dung, công việc như:

– Nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng BIM;

– Xây dựng hướng dẫn BIM;

– Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong việc áp dụng BIM;

– Hỗ trợ việc ứng dụng BIM tại các công trình áp dụng thí điểm;

– Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện áp dụng BIM.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1Mita5KB4ZpeYpdFTAChEV33DAQlN1Vis/view

Nguồn: http://bim.gov.vn

Comments

comments