Quyết định công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Ngày 11/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BXD về việc công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm để các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nội dung theo chuyên đề về BIM.

Theo đó, đối tượng bồi dưỡng của chương trình là các đối tượng có liên quan đến việc triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình trong dự án đầu tư xây dựng theo Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016; Bên cạnh đó là các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu, nâng cao năng lực trong việc áp dụng BIM.

 

Thông qua khoá học sẽ giúp trang bị các kiến thức chung, bổ sung, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng có liên quan để thực hiện áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng.

 

Về nội dung của chương trình: Đối với nhân sự thuộc Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án: Chương trình học gồm 4 chuyên đề và thời gian tìm hiểu thực tế. Đối với nhân sự thuộc đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng: Chương trình học gồm 9 chuyên đề và thời gian tìm hiểu thực tế.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: http://bim.gov.vn

Comments

comments